Mål rörande rätt till insatsen rådgivning och annat personligt stöd till vissa funktionshindrade enligt 9 § 1 LSS.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1271-16

Målet rör en 45- årig man tillhörande personkrets 1 som led av ADHD och Aspergers syndrom. Landstingsstyrelsen avslog hans ansökan om insatsen för att få råd med relationer och konflikter med motivering att de mål som var överenskomna i den tidigare genomförandeplanen hade uppnåtts. Mannen anförde att han inte var nöjd med verkställigheten av rådgivningen men enligt landstingsstyrelsen kunde det inte anses rimligt att kompetenskraven skulle innefatta terapeutiska samtal då insatserna enligt LSS inte var av behandlande art utan av stödkaraktär. Insatserna som mannen hade sökt var enligt landstingsstyrelsen verkställda.

Kammarrätten konstaterade att mannen hade tidigare avslutat samma insats på egen begäran eftersom han var missnöjd med hur den verkställdes. Enligt domstolen visade utredningen att han hade stora svårigheter att hantera relationer med andra personer. Utredningen gav således stöd för att han hade ett behov av stödjande samtal för att underlätta sin vardag och att detta behov inte var temporärt. Han var således berättigad till insatsen rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 § 1 LSS.