Mål rörande rätt till tillfällig utökning av assistansersättning för skolfrånvaro.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2596-16

Målet rör en 8-årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning som medförde epilepsianfall. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om tillfällig utökning av assistansersättning med motivering att frånvaro från skolan inte ersattes. Det saknades stöd i utredningen som visade att hon var frånvarande till följd av återkommande läkarbesök i den omfattningen som uppgavs. Det fanns inte heller något medicinskt stöd för att hon behövde vara hemma i angiven omfattning. Om hon hade en omfattande frånvaro skulle den inte anses vara inplanerad och återkommande. Det rörde sig om frånvaro som inte skulle ersättas av assistansersättning.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som Försäkringskassan och meddelade att det inte framkom att hennes frånvaro skulle vara så regelbunden och återkommande att det fanns skäl att utge mer assistansersättning.