Mål rörande rätt till utökad ledsagarservice.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1320-17

Målet rör en 45- årig kvinna tillhörande personkrets 2 som led av skador pga. epilepsianfall. Kommunen avslog hennes ansökan med motivering att hon redan fick sina behov tillgodosedda genom de beviljade timmarna för ledsagarservice. Syftet med insatsen var att bryta den sociala isoleringen och inte att hjälpa till med matinköp. Kommunen kunde inte heller beakta att hon inte kunde förflytta sig med kollektivtrafik pga. sin ekonomiska situation.

Kammarrätten konstaterade att avsikten med ledsagningen var att få hjälp med att komma ut bland människor och bryta den sociala isoleringen. Enligt domstolen behövde hon inte mer fysiskt aktivitet för att tillförsäkras goda levnadsvillkor än vad kommunen hade beviljat henne. Att hon inte hade råd att använda kollektivtrafik var inte något som gav henne rätt till mer ledsagarservice.