Mål rörande rätt till utökad personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1386-16

Målet rör en 48- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en hörsel- och synnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan med motivering att hon inte hade lämnat in några intyg som styrkte att hennes sjukdomar hade försämrats. Hon hade inte heller lämnat samtycke till att handläggaren skulle inhämta kompletterande uppgifter från sjukvård eller andra myndigheter under utredningstiden eller under beslutets giltighetstid.

Kammarrätten konstaterade att någon observation i hennes hemmiljö inte heller hade gjorts då hon inte samtyckte till det. ADL-utredningen som gjordes grundade sig på hennes redovisning och kunde inte ersätta en sedvanlig utredning som genomfördes i hemmiljö. Domstolen fann inte att utredningen gav stöd för att hennes hjälpbehov var mer omfattande än vad kommunen fann. Domstolen meddelade att hon fick anses tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom den beviljade assistansen.