Mål rörande rätt till ytterligare ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6280-15

Målet rör en 30-årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklings- och beteendestörning i kombination med en lättväckt aggressivitet med utåtagerande beteende med risk för att hon kunde skada sig själv eller andra. Kommunen avslog hennes ansökan med motivering att hon var tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom de beviljade assistanstimmarna.

Kammarrätten konstaterade att hon inte kunde lämnas ensam någon del av sin vakna tid och att hon behövde ha en person i sin närhet som kunde utöva tillsyn några gånger per timme. Hon var därmed berättigad till personlig assistans för tillsyn som ett annat personligt behov under all vaken tid. Det ankom på kommunen att beräkna den tillkommande ersättningen för personlig assistans för tillsyn.