Mål rörande kravet på att lämna in assistentens anställningsavtal till Försäkringskassan.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3391-15

Målet rör en 10- årig kille som yrkade retroaktivt ersättning för utförd assistans. Försäkringskassan avslog detta med motivering att även om den utökade assistansen utfördes av tidigare anställda assistenter speglade deras avtal inte anställningsgraden på ett korrekt sätt. Försäkringskassan skulle vara försäkrad att det hade funnits assistenter som kunnat utföra arbete de timmar för vilka ersättning begärdes i efterhand.

Kammarrätten meddelade att syftet bakom 13 § 2 st. RFFS 1993:24 var att stärka Försäkringskassans kontrollmöjligheter för assistans som utförs under handläggningstiden. Domstolen konstaterade att handlingarna skulle lämnas in inom föreskriven tid för att styrka att assistenterna var anställda för att utbetalning skulle kunna ske. Enligt domstolen krävdes det att ett anställningsavtal skulle innehålla en överenskommelse om arbetets omfattning för att ersättningsgill assistans skulle anses ha uppkommit. Någon sådan uppgift fanns inte i de avtalen som Försäkringskassan hade sedan tidigare. Hon fick således inte rätt till retroaktivt assistansersättning.