Mål rörande rätt till assistansersättning för aktiv tillsyn och kommunikation.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 1532-16

Målet rör en 29- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning med motivering att hans grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar per vecka. Enligt Försäkringskassan var det tydligt att han hade kommunikationssvårigheter och att han behövde stöd vid kommunikationen med andra. Det var dock tillräckligt att den som hjälpte honom hade kunskaper om honom och hans funktionsnedsättning samt hans sätt att kommunicera men denne behövde inte ha ingående kunskaper om honom. Gällande hans behov av tillsyn anförde Försäkringskassan att det inte framgick av den medicinska utredningen av vilken anledning och på vilket sätt det skulle krävas ingående kunskaper om honom och hans funktionsnedsättning. Även om han behövde mycket tillsyn då han saknade insikt om vad som var farligt, kunde det inte anses att han hade ett behov av kvalificerad tillsyn av övervakande karaktär pga. att han allvarligt kunde skada sig själv eller andra.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som Försäkringskassan och tillade att han hade ett rikt och välutvecklat språk samt att han ofta uttryckte sig välformulerat. Det saknades stöd för att hans behov av aktiv tillsyn berodde på psykiska funktionsnedsättningar och att den hjälp han behövde var så kvalificerad att den gick utöver aktiverings- och motivationsinsatser. Han fick inte rätt till assistansersättning eftersom hans grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar per vecka.