Mål rörande rätt till assistansersättning för aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 584-16

Målet rör en 47- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en fysisk funktionsnedsättning. Försäkringskassan omprövade hans rätt till assistansersättning och fann att han inte längre hade rätt till det eftersom hans grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar per vecka. Enligt Försäkringskassan gav utredningen inte stöd för att han hade ett aggressivt eller utåtagerande beteende som skulle kunna medföra allvarliga konsekvenser. Det saknades även stöd för att det krävdes ingående kunskaper om hans funktionshinder för att kunna utöva tillsynen han behövde.

Kammarrätten tog del av den försäkringsmedicinska utredningen som visade att det fanns ett betydande riskbeteende med fara för egen säkerhet. Han hade svårt att klara förändring, variationer, improvisationer m.m. Det förekom även ett destruktiv beteende och psykosliknande fall med hög agitation. För att kunna agera förebyggande och skapa trygghet för honom krävdes det ingående kunskaper om honom och hans funktionsnedsättning och inte bara en adekvat utbildning. Domstolen fann att han var i behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär i stor omfattning. Eftersom de grundläggande behoven översteg 20 timmar per vecka fick han rätt till assistansersättning.