Mål rörande rätt till assistansersättning för måltider.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3087-15

Målet rör en 8- årig kille tillhörande personkrets 3 som hade oralmotoriska svårigheter att svälja. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning med motivering att han enligt utredning från logoped inte hade något fysiskt fel. Han kunde själv föra mat till sin mun och behövde endast hjälp med uppmuntran och stöttning vid måltider. Hans hjälpbehov med måltider var således inte av det personligt och integritetskränkande slag som krävdes för att utgöra ett grundläggande behov. Han hade inte heller någon psykisk funktionsnedsättning och den hjälp som han behövde vid måltider omfattades därmed inte av annan hjälp som krävde ingående kunskaper om honom. Kammarrätten gjorde samma bedömning som Försäkringskassan och förklarade att han inte hade rätt till assistansersättning.