Mål rörande rätt till bostad med särskild service för ungdomar.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2044-16

Målet rör en 15- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hans ansökan om bostad med särskild service med motivering att även om han var i behov av struktur och tydlighet för att hantera sin vardag kunde han inte anses ha så stora och omfattande omvårdnadsbehov att de inte kunde tillgodoses i hemmet. Det var dessutom ett skäligt pendlingsavstånd mellan hans boende och skolan. Möjligheten att delta i skolundervisningen var därmed säkrad.

Kammarrätten tog del av handlingarna som visade att det var obligatoriskt med boende på skolan för att kunna studera på programmet som han hade valt. Det framgick också att han tidigare hade åkt taxi till skolan och inte klarat av att pendla med buss. Enligt domstolen hade det inte framkommit något som talade för att han skulle klara av att pendla med buss även om det var med ledsagare. Domstolen meddelade att han var i behov av bostad med särskild service för att klara av sin skolgång.