Mål rörande rätt till personlig assistans för hjälp med näringstillförsel.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3256-15

Målet rör en 2- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av Russel-Silvers syndrom och deletionssyndrom. Hans tillväxt var mycket långsam och han låg långt under gängse kurvor. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att det faktum att han skulle börja en behandling med tillväxthormon och hade fått en maskin som skötte näringstillförseln inte påverkade bedömningen. Han var två år och föräldraansvaret var därför så stor att han inte hade rätt till personlig assistans.

Kammarrätten konstaterade att ett barn i hans ålder kan normalt sett inte tillgodose sina behov i någon nämnvärd utsträckning. Ett barn i sådan ålder kan aldrig lämnas ensam. Domstolen fann inte stöd för att han hade några grundläggande behov som gick utöver vad som var vanliga behov för 2- åringar. Han fick således inte rätt till personlig assistans.