Mål rörande återbetalning av felaktigt utbetald assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 733-15

Målet rör en 42- årig kvinna som blev ålagd att betala tillbaka assistansersättning som Försäkringskassan hade felaktigt betalat ut. Försäkringskassan anförde att det inte fanns skäl för eftergift eftersom hon måste ha insett att hon inte hade rätt till assistansersättningen när hon fick utbetalningen. Även om Försäkringskassan hade orsakat de felaktiga utbetalningar hade hon dels medverkat till dem genom att skicka in tidsredovisningar och räkningar, dels varit i ond tro när hon mottog utbetalningarna. Hennes ekonomiska situation var inte sådan att den utgjorde skäl för eftergift.

Kammarrätten konstaterade att hon borde ha insett att utbetalningarna var felaktiga eftersom hon inte hade rätt till assistansersättning. Vidare meddelade domstolen att Försäkringskassan hade medgett rådrummet först efter det att återbetalningsbeslutet hade fattats. Om Försäkringskassan hade medgett rådrummet i en kommunikation inför verkställighet av det då gällande beslutet genom att upphöra med utbetalningar, skulle det ha inneburit att några utbetalningar skulle ha gjorts efter rådrummet. Detta talade för att delvis efterge återkravet. Omständigheterna i målet talade dessutom för att hon inte insåg att utbetalningarna var felaktiga. Domstolen fann att det fanns skäl att efterge hälften av beloppet.