Mål rörande eftergift av kravet på återbetalning av assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 4024-16

Målet rör en 42- årig kvinna som arbetade som personlig assistent för hennes dotter. Försäkringskassan hade beslutat att hon skulle betala tillbaka ca 900 000 kr som hennes dotter hade fått i assistansersättning. Detta eftersom hon hade haft ett permanent boende genom kommunen sedan 1 år tillbaka. Hon hade lämnat oriktiga uppgifter angående utförd assistans och hade underlåtit att anmäla att hennes dotter hade flyttat till ett annat boende, vilket var ett starkt skäl mot att bevilja eftergift.

Kammarrätten konstaterade att återkrav av assistansersättning, mot någon annan än den försäkrade, får uppgå till högst det belopp som denne tagit emot. Domstolen fann inte skäl att ifrågasätta Försäkringskassans belopp. Enligt domstolen skulle återbetalning omfatta förmånens bruttobelopp. Gällande eftergiften meddelade domstolen att mamman var orsaken till de felaktiga utbetalningarna och att hon hade kunnat begränsa återbetalningsskyldigheten genom att anmäla de rätta förhållandena till Försäkringskassan. Vad hon anförde angående sin hälsa och sin ekonomiska situation utgjorde inte skäl för eftergift.