Mål rörande förhöjt schablonbelopp för assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7098-15

Målet rör en 35- årig man som yrkade att han skulle få högre ersättning än det statliga schablonbeloppet för utförd assistans. Försäkringskassan avslog detta med motivering att det inte fanns anledning at godta en högre summa inom schablonbeloppet.

Kammarrätten konstaterade att den som beviljats assistansersättning med förhöjt timbelopp pga. att han eller hon beräknats ha högre kostnader för vissa kostnadsposter måste ha utgifter inom dessa delposter som överstiger vad som kan anses ingå i schablonbeloppet för att kunna få högre timersättning. Domstolen ansåg att det inte fanns skäl att frångå den kostnadsfördelningsmodellen som anvisades i de allmänna råden. Han hade inte visat att han hade ytterligare kostnader som motiverade att besluta om förhöjt timbelopp.