Mål rörande kommunens möjlighet att ta ut egenavgift för kost, logi och aktiviteter under korttidsvistelse

Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 5521-11

Målet rör en 19-årig kvinna med diagnosen lindrig psykisk utvecklingsstörning. Kvinnan var av kommunen beviljad insatsen korttidsvistelse, i form av sommarkollo under 11 dagar. För sommarlägret hade kommunen begärt att kvinnan skulle betala en egenavgift om 11258:50 kronor för kost, logi och aktiviteter. Då kvinnan var beviljad aktivitetsersättning från Försäkringskassan, ansåg kommunen att det var rimligt att kvinnan bekostade logi och aktiviteter själv. Högsta förvaltningsdomstolen fastslog att av förarbetena till LSS framgår att omfattande stödbehov till följd av ett funktionshinder, inte ska medföra en lägre levnadsnivå än den som gäller för personer utan motsvarande behov. Utgångspunkten ska därför vara att insatser enligt LSS är avgiftsfria. Domstolen fann dock att avgift, motsvarande självkostnaden, kan tas ut för måltider som serveras i anslutning till en insats. Även avgift för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter kan tas ut om den enskilde uppbär vissa förmåner enligt socialförsäkringsbalken eller har annan inkomst. Enligt domstolen kunde dock inte insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet, i form av sommarläger, anses innefatta bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Kommunen hade därför inte haft rätt att ta ut en egenavgift för ”logi och aktiviteter”. Lagen hindrade dock inte kommunen för att ta ut en avgift motsvarande självkostnaden för de måltider som serverades under lägervistelsen.