Mål rörande rätt till tillfällig utökning av personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1341-15

Målet rör en 54- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om ekonomiskt stöd för tillfällig utökning av personlig assistans med motivering att den lämnade assistansen inte hade gett upphov till någon merkostnad eller någon ersättningsgill kostnad för honom. Kommunen hade redan tillgodosett hans behov genom att bistå honom med biträde av personlig assistans och någon ytterligare åtgärd var inte möjlig.

Kammarrätten tog del av utredningen som visade att han hade företagit en sjukresa tillsammans med sina assistenter. Domstolen meddelade att eftersom kommunen var assistanssamordnaren uppstod det inga kostnader för den enskilde. Det saknades således förutsättningar för att betala ut ekonomiskt stöd.