Mål rörande den enskildes inflytande över insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 4551-06

Målet rör en 38-årig kvinna som ansökt om korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av en lägervistelse. Kommunen avslog kvinnans ansökan med motiveringen att en plats på korttidsboende i kommunens regi tillförsäkrade henne goda levnadsvillkor. Kommunen ansåg även att en plats på korttidsboende var ett bättre alternativ då det gav kvinnan möjlighet att förbereda sig inför en framtida flytt till LSS-boende.

Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att kvinnans behov av rekreation och miljöombyte tillgodosågs genom kommunens erbjudande om korttidsboende inom kommunens regi. Valet av korttidsboende framför lägervistelse var enligt domstolen även ett väl avvägt beslut då det bidrog till att förbereda kvinnan på den framtida flytt till boende som var planerad. Domstolen fastslog att rena verkställighetsbeslut inte är överklagbara, och att det i det aktuella målet saknades anledning för domstolen att gå närmare in på utformandet av insatsen korttidsvistelse.

Den enskilde hade enligt domstolen inte någon rätt att utpeka ett visst boende eller kräva att kommunen använder sig av andra alternativ, om behovet kan tillgodoses inom kommunens egen regi. Kommunen bör även ges utrymme för att utforma och planera utformningen av en insats. Den av kommunen beviljade insatsen i form av korttidsvistelse ansågs tillförsäkra kvinnan goda levnadsvillkor, och ansökan om lägervistelse avslogs.