Mål rörande interimistiskt beslut i mål om assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4819-16

Målet rör en 48-årig man som yrkade att kammarrätten interimistiskt skulle besluta att han skulle ha rätt till personlig assistans i samma omfattning som tidigare i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga beslut. Det var fråga om en mycket betydelsefull förmån för honom och det fanns ingen utredning som visade att hans hälsotillstånd hade förbättrats.

Kammarrätten konstaterade att kommunens beslut om att dra in hans rätt till personlig assistans medförde betydande olägenheter för honom. Utgången framstod som oviss och det fanns därmed skäl att interimistiskt förordna att han i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande var berättigad till personlig assistans i samma omfattning som tidigare.