Mål rörande rätt till assistansersättning för kommunikation och aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1776-17

Målet rör en 26- årig man tillhörande personkrets 1 som led av en grav psykisk utvecklingsstörning. Försäkringskassan genomförde en omprövning av hans grundläggande behov. Utredningen visade inte att hans hjälpbehov för kommunikation var mer än 15 minuter per dag; han hade inte något större samspel med andra människor utanför familjen och inte heller några fasta aktiviteter som krävde hjälp med kommunikation. Försäkringskassan meddelade också att han inte var i behov av aktiv tillsyn då hans medicinska problematik inte skulle bedömas som ett grundläggande behov som kunde ge rätt till aktiv tillsyn, även om han hade en psykisk funktionsnedsättning.

Kammarrätten meddelade att 15 minuter per dag var för snålt beräknat, mot bakgrund av hans ålder och levnadssituation. Hans behov skulle bestämmas till åtminstone en timme per dag. Gällande behovet av aktiv tillsyn konstaterade domstolen att det inte var fråga om sådan sjukvårdande insats som inte berättigar till assistansersättning, utan det var att betrakta som egenvård i hemmet. Det förhållandet att vården utförs i form av egenvård utesluter inte att det kan vara fråga om grundläggande behov. Även om det inte skulle vara ett grundläggande behov kunde det ändå berättiga till personlig assistans för att tillgodose andra personliga behov. Kammarrätten konstaterade att det krävdes aktiv tillsyn av någon som kunde läsa av honom, hans tecken och reaktioner för att han skulle få den hjälp han behövde. Eftersom hans grundläggande behov uppgick till mer än 20 timmar per vecka ansågs han vara berättigad assistansersättning.