Mål rörande rätt till assistansersättning för sondmatning.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 8201-18

Målet rör en 6-årig pojke tillhörande personkrets 3 som led av epilepsianfall och bristande motorik. Han yrkade att han skulle få assistansersättning för hela momentet vid sondmatning, från påkoppling till urkoppling av slang då det framgick av den medicinska utredningen att han måste övervakas under matningen. Försäkringskassan avslog yrkandet med motivering att det inte var visat att hans sondmatning var av tillräckligt privat och integritetskänslig karaktär. Endast på- och urkoppling av slang kunde anses vara ett grundläggande behov.

Kammarrätten konstaterade att den medicinska utredningen visade att det fanns en risk för kräkningar och att gastronomiknappen åkte ut under sondmatningen. Han behövde dessutom extra tillsyn för epilepsianfall. Domstolen bedömde att sondmatningen var av tillräckligt privat- och integritetskänslig karaktär för att ge rätt till personlig assistans.