Mål rörande rätt till dubbelassistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 812-17

Målet rör en 10- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av epilepsi, ADHD, utåtagerande aggression, utvecklingsstörning och kommunikationssvårigheter. Försäkringskassan avslog hans ansökan om dubbelassistans med motivering att utredningen inte gav stöd för att det skulle ha inneburit allvarliga hälsorisker för honom att dubbelassistans endast beviljades under tid då den andra assistenten utförde praktiska moment. Hans epilepsianfall var inte av den art och grad att de kunde berättiga till dubbelassistsans, varken under anfallen eller i avvaktan på anfall.

Kammarrätten tog del av utredningen som visade att det inte var ett krav att ha två personer för hans epilepsianfall, vilket medförde att han inte hade behov av dubbelassistans pga. sin epilepsi. Av utredningen framgick det dock att han var mycket utåtagerande. Han hade bl.a. slagit personer i sin närhet och assistenter. Domstolen bedömde att han var i behov av två assistenter i alla aktiviteter med anledning av att det fanns allvarliga hälsorisker för både honom och personer i hans närhet. Kammarrätten meddelade att han hade rätt till dubbelassistans under all vaken tid, förutom under skoltid och i korttidshem. Domstolen bedömde också att det inte ingick i normalt föräldraansvar för ett barn i hans ålder att tillgodose tillsynen som han behövde.