Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 822-16

Målet rör en 33- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med ett belopp som motsvarade det statliga schablonbeloppet för assistansersättning. Kommunen bestred detta med motivering att de av kommunen beräknade kostnader var skäliga.

Kammarrätten konstaterade att kommunens skyldighet att utge ersättning för personlig assistans avsåg de verkliga kostnaderna för assistansen i den mån de kan bedömas som skäliga. För att kunna ta ställning till ersättningsanspråket måste kommunen kunna kräva underlag som möjliggjorde en bedömning av kostnadernas skälighet. Då han inte i tillräcklig utsträckning hade redovisat underlag från anordnaren som gjorde det möjligt för kommunen att bedöma skäligheten i kostnaderna bedömde kammarrätten att han inte hade rätt till högre ersättning än vad han hade beviljats av kommunen.