Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 16-16

Målet rör en 55-årig kvinna som yrkade att kommunen skulle utge henne ekonomisk ersättning för personlig assistans med ett belopp som motsvarade det statliga schablonbeloppet för assistansersättning i stället för den lägre ersättningen som hon fick av kommunen. Kommunen avslog detta med motivering att hon redan var tillförsäkrad goda levnadsvillkor med redan beviljat ekonomiskt stöd.

Kammarrätten konstaterade att eftersom hon själv hade valt att köpa assistansen från ett bolag var det henne kostnaderna för assistansen vilade på, även om det var bolaget som fakturerade kommunen kostnaderna för assistansen. Kundavtalet sade att ersättningen för utförd assistans skulle bestämmas i avtal mellan kommunen och bolaget. Dessa hade inte träffat något avtal om att ersättningen skulle ligga i nivå med det statliga schablonbeloppet för assistansersättningen. Avtalet gav således inte stöd för en högre ersättning för utförd assistans än det kommunen hade beslutat.