Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2432-16

Målet rör en 29- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelopp för statlig assistansersättning). Kommunen avslog hans ansökan med motivering att med underlaget han presenterade kunde han inte visa att konstaderna skulle motsvara det statliga schablonbeloppet. Kammarrätten konstaterade att han hade gett in ett omfattande underlag, bestående av sammanställningar av resultat, fakturor, lönebesked m.m. Domstolen ansåg att kommunen skulle göra en bedömning av storleken och skäligheten hos de åberopade kostnaderna för att kunna ta ställning till om han hade rätt till högre ersättning än han hade beviljats av kommunen. Kammarrätten återförvisade således målet till kommunen.