Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3093-16

Målet rör en 5- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med ett timbelopp motsvarande det statliga schablonbeloppet för assistansersättning (288 kr). Kommunen avslog detta med motivering att underlaget som han hade presenterat inte visade att kostnaderna skulle motsvara det statliga schablonbeloppet. Kammarrätten meddelade att han efter uppmaning av kommunen hade gett in underlag i form av assistenternas schema, anställningsbevis, lön osv. Kommunen hade därmed gjort en beräkning och kommit fram till en timkostnad för de personliga assistenterna som understeg den av kommunen fastställda ersättningsnivån på 255 kr per timme. Förvaltningsrätten hade i det överklagade avgörandet ansett att beloppet som assistansanordnaren hade fakturerat skulle godtas som faktiska kostnader för den personliga assistansen. Förvaltningsrätten hade därför inte prövat huruvida kommunens bedömning av storleken och skäligheten hos de av han åberopade kostnaderna var korrekt i och för sig.

Enligt kammarrätten skulle en sådan prövning ske för att förvaltningsrätten skulle kunna ta ställning till om ha hade rätt till högre ersättning än vad han beviljades av kommunen. Kammarrätten återförvisade målet till förvaltningsrätten.