Mål rörande rätt till insatsen kontaktperson.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1040-16

Målet rör en 46- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om kontaktperson med motivering att han genom insatsen bostad med särskild service var tillförsäkrad goda levnadsvillkor. Han hade tillgång till egen personal två timmar per dag. Den tiden användes för promenader, cykling m.m. Han deltog också i gruppboendets aktiviteter. Han kunde således inte anses socialt isolerad. Även om han inte hade familj eller vänner utanför boendet fick han trygghet från personalen i boendet.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och konstaterade att han inte behövde en kontaktperson för att bryta den sociala isoleringen. Han var redan tillförsäkrad goda levnadsvillkor i boendet.