Mål rörande rätt till personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3584-16

Målet rör en 52-årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans grundläggande behov som var av privat och integritetskänslig karaktär var av ringa omfattning.

Kammarrätten konstaterade att i detta fall var hjälpbehovet avseende personlig hygien samt av- och påklädning av sådan omfattning att rätt till personlig assistans förelåg. Hjälpbehovet var dessutom regelbundet återkommande. Han fick därmed rätt till personlig assistans.