Mål rörande rätt till personlig assistans

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 108-18

Målet rör en 17- årig kille som tidigare hade varit beviljad personlig assistans. Kommunen gjorde en omprövning av hans behov och ansåg att han inte längre behövde personlig assistans. Killen överklagade aldrig beslutet men gjorde en ny ansökan tre månader senare. Kommunen avslog hans ansökan med motivering att han inte längre behövde personlig assistans då han hade kunnat leva utan assistans under tre månader.

Kammarrätten konstaterade att det inte fanns tillräckliga skäl för att interimistiskt besluta att han, i avvaktan på förvaltningsrättens beslut, skulle få rätt till personlig assistans.