Mål rörande rätt till personlig assistans

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1178-17

Målet rör en 62- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en fysisk och en psykisk funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans behov av hjälp med de grundläggande behoven inte var av tillräckligt omfattande karaktär (6 timmar per vecka). Han kunde på egen hand duscha, äta samt sköta sin personliga hygien och av- och påklädning. Han behövde motivation- och aktiveringsinsatser men dessa var inte grundläggande behov. Kammarrätten tog del av utredningen som visade att han till stor del klarade att sköta sina grundläggande behov själv.

Kammarrätten konstaterade att det inte förelåg något krav på att stödbehovet skulle ha en viss tidsmässig omfattning. Eftersom tidsåtgången för hjälpbehoven inte var påfallande stor gjorde domstolen en samlad bedömning där såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter beaktades. Kammarrätten fann att hans behov av hjälp inte kunde anses vara av den omfattningen som förutsattes för rätt till personlig assistans.