Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4637-15

Målet rör en 65-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av Parkinsons. Försäkringskassan förklarade att hon inte hade rätt till assistansersättning med motivering att hon inte tillhörde personkrets 3. Detta eftersom det inte var styrkt att hennes funktionsnedsättning var av den omfattningen och orsakade sådana betydande svårigheter i den dagliga livsföringen att hon skulle tillhöra personkrets 3.

Kammarrätten konstaterade att hennes funktionshinder var varaktigt och inte berodde på normalt åldrande. Eftersom hon hade fyllt 65 år efter ansökan om assistansersättning kunde endast hennes behov som de såg ut före 65-årsdagen beaktas. Av läkarintyg framgick det att hon behövde ha någon närvarande för att klara av att sköta sin personliga hygien, hjälp med tvättning, toalettbesök, promenader samt på- och avklädning. Domstolen meddelade däremot att utredningen inte visade att svårigheterna var sådana att hon skulle omfattas av personkrets 3. Det framgick inte av intyget vad hon handgripligen behövde hjälp med och det saknades utredning som byggde på observation av hennes förmåga att klara olika moment i vardagen. Domstolen ansåg att underlaget inte gav tillräckligt stöd för att hennes funktionshinder var stort och förorsakade betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och att hon därmed hade ett omfattande behov av stöd och service. Hon tillhörde inte personkrets 3 och hade inte rätt till assistansersättning.