Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1028-15

Målet rör en 22- årig kvinna som led av en synnedsättning och som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 för att kunna få rätt till ledsagning. Kommunen avslog med motivering att hennes funktionshinder inte var så stort eller förorsakade betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Hon var dessutom beviljad ledsagning enligt 4 kap. 1 § SoL.

Kammarrätten tog del av utredningen som visade att hon hade haft insats i form av ledsagning fram till slutet av 2013. Efter det gjorde hon en ny ansökan om ledsagning som kommunen avslog. Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och meddelade att hon inte tillhörde personkrets 3.