Mål rörande personkrets 3-tillhörighet utifrån hjälpbehovets omfattning

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2633-11

Målet rör en 62-åring man som till följd av en fallolycka led av svår kronisk ryggvärk. Kommunen avslog mannens ansökan med motiveringen att han inte tillhörde personkrets 3. Frågan som prövades av kammarrätten var huruvida mannens funktionsnedsättning var stor och medförde betydande svårigheter i vardagen. Fastställt var att mannen hade ett visst hjälpbehov med att förbereda och få måltider serverade, vissa duschmoment samt på och avklädnad av ytterkläder. Domstolen fann att dessa behov inte kunde anses vara tillräckligt omfattande för att mannen skulle tillhöra personkrets 3. På grund av att mannen kunde köra bil, gå på dagliga promenader, åka på semesterresor och utföra enklare hushållssysslor, så ansåg domstolen att mannens behov inte var så omfattande som han uppgivit. Därutöver tog domstolen även hänsyn till att mannen avsagt sig beviljad hemtjänst. Av den anledningen avslog domstolen mannens överklagan och fastställde kommunens beslut.