Mål rörande rätt till ledsagarservice.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 456-18

Målet rör en 53- årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hennes ansökan om ledsagarservice med motivering att hon redan var beviljad bostad med särskild service. Enligt kommunen kunde boendet tillgodose hennes önskan om att besöka Jehovas vittnen. Hon kunde inte anses vara socialt isolerad då hon var tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom de redan beviljade insatserna. Kammarrätten konstaterade att hon måste ges möjlighet att utöva sin tro för att tillförsäkras goda levnadsvillkor. Verksamhetschefen för boendet hade meddelat kommunen att boende inte skulle verkställa ledsagning till Jehovas vittnen eftersom personalen fann detta problematisk. Detta eftersom det fanns en klädkod och man skulle hjälpa henne med att viska svar på frågor hon kunde få. Boendet ansåg inte heller att det var rimligt att lägga så mycket tid till riktade aktiviteter för henne då man redan följde henne på bowling en gång i veckan. Domstolen fann att utredningen inte visade annat än att hennes behov inte tillgodosågs inom ramen för gruppbostadens verksamhet. Hon hade därmed rätt till insatsen ledsagarservice för att kunna utöva sin tro.