Mål rörande återbetalning av ersättning som inte har använts för köp av personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6413-18

Målet rör en 41-årig man vars revisor hade begått ett redovisningsmisstag gällande hans rätt till assistansersättning. Han hade tvingats att med egna medel tillskjuta 300 000 kr, en summa som var extremt hög för en sjuk individ i hans situation. Han yrkade om att återfå 300 000 kr av Försäkringskassan då det borde ha funnits utrymme för tolkning gällande rimlighet och skälig nivå för skada för enskild. Försäkringskassan avslog yrkandet med motivering att en sen räkning hade inkommit efter att slutavräkningen hade gjorts. En sen räkning kunde enligt lag inte leda till utbetalning (51 kap. 15 § SFB). Enligt 51 kap. 20 § SFB ska den försäkrade utan uppmaning återbetala ersättning som inte har använts för köp av personlig assistans. Återbetalningen ska göras senast i samband med slutavräkningen. Ett missförstånd mellan den enskilde och hans revisor kunde inte leda till någon annan bedömning. Kammarrätten konstaterade att Försäkringskassan gjorde rätt i att besluta att mannen inte hade rätt till ytterligare assistansersättning för de kostnader som redovisats efter att slutavräkningen skedde