Mål rörande rätt till personlig assistans för samtliga grundläggande behov.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 9774-18

Målet rör en 21-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hennes hjälpbehov med de grundläggande behoven inte var av sådan omfattande eller integritetskänslig karaktär att det gav rätt till personlig assistans. Utredningen visade inte att det behövdes ingående kunskaper om henne för att utöva tillsyn över henne. Hon klarade mycket på egen hand när det gällde personlig hygien och av- och påklädning.

Kammarrätten konstaterade att kommunens beräkning av tiden avseende hjälp med alla de grundläggande behoven förutom kommunikation var skälig. Gällande kommunikationen meddelade domstolen att med hänsyn till hennes ålder hade hon ett stort behov av att kommunicera med sin omgivning i olika situationer. Behovet omfattade, enligt domstolen, i genomsnitt sju timmar per vecka. Hennes sammantagna hjälpbehov med de grundläggande behov uppgick till 7 timmar och 47 minuter per vecka, vilket var tillräckligt för att bevilja henne personlig assistans.