Mål rörande rätt till assistansersättning vid kortare sjukhusvistelse.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1231-17

Målet rör en 8- årig tjej som sedan 3- års ålder hade varit beviljat assistansersättning vid sjukhusvistelse. Kammarrätten omprövade hennes tidigare beslut och meddelade att ett beslut om assistans vid kortare sjukhusvistelse utgjorde endast ett förhandsbesked som inte var bindande och rätten till sådan assistans skulle prövas vid varje sjukhusvistelse. Hennes hjälpbehov i detta fall kunde tillgodoses av sjukvårdspersonal med föräldrarna. Kammarrätten tog del av det tidigare beslutet som visade att det fanns särskilda skäl för att få assistansersättning vid kortare sjukhusvistelse. I en journalanteckning från 2014 angavs att en tvåårsomprövning registrerades och att det förelåg särskilda skäl för assistansersättning vid sjukhusvistelse.

Kammarrätten konstaterade att vid tidpunkten för det överklagade beslutet hade två år inte passerats. Det överklagade beslutet var ett slutligt ställningstagande som fick faktiska verkningar för hennes och var därmed ett bindande beslut. För omprövning av hennes rätt till bibehållen assistansersättning vid kortare sjukhusvistelse hade det krävts väsentligt ändrade förhållanden, något som Försäkringskassan inte hade påstått att det förelåg. Hon hade därmed rätt till assistansersättning vid kortare sjukhusvistelse.