Mål rörande rätt till personlig assistans

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2644-17

Målet rör en 25- årig man tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning som medförde att han låg på en treårings mentala nivå. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att han kunde få sina hjälpbehov tillgodosedda genom insatsen bostad med särskild service. Mannen anförde att det skulle inskränka hans rätt till respekt för sitt privatliv och sitt hem. Hans behov kunde inte tillgodoses på en gruppbostad eftersom det skulle innebära en stor påfrestning som skulle försämra hans utveckling.

Kammarrätten meddelade att kommunen hade beräknat hjälpbehovet avseende toalettbesök och övrig hygien för lågt. Gällande hjälpbehovet för kommunikation meddelade domstolen att utredningen visade att mannen inte förstod vad andra sade, att han pratade men inte förstod betydelsen av det han sade och att han inte kunde uttrycka vad han önskade. Enligt kammarrätten visade utredningen att han var i behov av hjälp av en tredje peson för att han skulle göra sig förstådd. Det fans dock inget stöd för att han skulle vara i behov av aktiv tillsyn av någon med goda kunskaper om honom. Mannen fick personlig assistans för personlig hygien, på- och avklädning samt kommunikation.