Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn under nattetid i stället för väntetid.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1590-16

Målet rör en 44- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av andningsproblem och självskadebeteende. Hon kunde inte sova kontinuerligt och behövdes vändas snabbt vid andningsuppehåll. Hon kunde inte påkalla hjälp. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om tillsyn med motivering att väntetid inte innebar att assistenten hade rätt att sova. Assistenten skulle vistas i bostaden så att kvinnan kunde få den hjälp hon behövde. Med väntetid menades att ha en assistent närvarande, men eftersom kvinnan inte egentligen hade något behov, utan det bara var i fall behovet uppstod som assistenten behövde agera.

Kammarrätten meddelade att övervakning av andningsfunktion och ett ev. självskadebeteende fick ses som en form av tillsyn som förutsätter mer uppmärksamhet och aktivitet än vad som förekommer vid väntetid. Att behoven uppkom oförutsägbart och att hon inte själv kunde påkalla hjälp talade i samma riktning. Den omständigheten att frekvensen av mer handgriplig hjälp varierade från natt till natt medförde ingen annan bedömning. Insatserna skulle därför ses som tillsyn och ersättas som aktiv tid. Hon fick därmed assistansersättning för tillsyn som annat personligt behov.