Mål rörande rätt till ersättning för skäliga kostnader för utförd personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4939-16

Målet rör en 17-årig tjej som yrkade att kommunen skulle ersätta hennes assistanstimmar med ett belopp som motsvarade schablonbeloppet för den statliga assistansersättningen. Kommunen avslog detta med motivering att kommunen endast var skyldig att utge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans och kunde därmed inte utgå från annat än de verkliga kostnaderna. Hon hade inte gett in något underlag som visade vilka närmare kostnadsposter som hade legat till grund för beloppet som hennes assistansanordnare hade fakturerat.

Kammarrätten konstaterade att en kommun måste kunna kräva att den enskilde ger in underlag som möjliggör en bedömning av kostnadernas storlek och skälighet, även om anspråket inte överstiger det statliga schablonbeloppet. Kvinnan hade inte gett in underlag som styrkte kostnaderna upp till yrkat belopp. Hon hade därmed inte rätt till högre ersättning än vad nämnden hade beviljat.