Mål rörande utdömande av särskild avgift enligt LSS för en kommun.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 609-16

Målet rör en kommun som yrkade att särskild avgift enligt LSS inte skulle tas ut eftersom det fanns synnerliga skäl att efterge avgiften. Den enskilde hade erbjudits en bostad december 2013 som han tackade nej till. Vidare fick han ett annat erbjudande under våren 2014 som han också tackade nej till eftersom de inte var i tätorten. Efter det erbjöds han inte någon bostad i dessa områden, trots att sådana fanns lediga, eftersom intresse saknades. I september 2015 begärde den enskilde att den beviljade insatsen skulle verkställas tidigast oktober 2016. IVO meddelade att det oskäliga dröjsmålet med att verkställa beslutet ansågs vara upphört i och med att den enskilde i september 2015 meddelade att han ville avvakta med verkställigheten. IVO ifrågasatte dock om det andra erbjudandet var skälig eftersom det boendet skulle avvecklas. Enligt kammarrättens mening fanns det grund för att ifrågasätta det andra erbjudandet. Kammarrätten konstaterade att det fanns skäl att efterge den av förvaltningsrätten beslutade särskilda avgiften med hälften.