Mål rörande frågan om det fanns förutsättningar för att bevilja assistansersättning för assistans som utfördes av assistenter bosatta utanför EES- området.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 206-16

Målet rör en 58-årig man vars assistenter inte var bosatta inom EES-området. Försäkringskassan beslutade att inte betala ut assistansersättning då ersättningen sedan den 1 juli 2013 endast betalades ut i de fall där assistansen hade utförts av någon som var bosatt utanför EES-området endast om det fanns särskilda skäl (51 kap. 16 § SFB). Försäkringskassan konstaterade att det inte var visat att han behövde utföra sitt arbete i Peru och att hans verksamhet som konstnär inte var ett sådant särskilt skäl som avses i lagstiftningen. Även om han behövde vistas i varmt klimat pga. hans funktionsnedsättning var det någonting han kunde göra inom EES- området.

Kammarrätten konstaterade att läkarutlåtandet inte gav stöd för att det var nödvändigt för honom att vistas i ett varmt klimat utan endast att det hade en positiv effekt på hans hälsa. Hans önskan att vistas i ett utpekat land utanför EES- området kunde inte utgöra särskilda skäl för att frångå huvudregeln. Behovet kunde dessutom tillgodoses inom EES-området. Han fick således inte rätt till assistansersättning.