Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn pga. slemsugning.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1324-15

Målet rör en 48- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en lunginflammation. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att kvinnan vid tiden för ansökan endast behövde tillfälliga insatser i form av hjälp med slemsugning. Det saknades stöd i utredningen för att hon regelbundet eller oförutsebart behövde hjälp med slemsugning. Det fanns inte heller någon utredning som visade att det skulle leda till allvarliga hälsorisker om hjälpen inte gavs. Av Försäkringskassans utredning framgick inte att hon hade slembildning och att hon därför var i behov av hjälp med slemsugning. Utredningen gav inte heller stöd för att tillsyn som övrigt behov eller aktiv tillsyn skulle beviljas under dygnsvilan. Kammarrätten gjorde samma bedömning och konstaterade att det inte fanns något i intyget som beskrev att hennes hjälpbehov var varaktig. Det var fråga om ett tillfälligt försämringstillstånd som inte kunde ge rätt till assistansersättning.