Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien, av- och påklädning, kommunikation och aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3578-15

Målet rör en 26- årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av Downs syndrom. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att omfattningen, arten och karaktären av hennes behov av stöd inte grundade rätt till insatsen. Hon kunde kommunicera som de flesta andra med hennes problematik. Hon kunde också tvätta händerna själv, gå på toa själv utan uppmaning och klä på sig ytterkläder utan uppmaning.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten som fann att hennes hjälpbehov avseende de grundläggande behoven var begränsat till hjälp med personlig hygien och att hjälpbehovet, även om det var mycket integritetskänsligt, inte var av den omfattningen att rätt till personlig assistans förelåg. Den största delen av hennes hjälpbehov bestod dessutom av motivations- och aktiveringsinsatser. Hon fick således inte rätt till personlig assistans.