Mål rörande rätt till bostad med särskild service under pågående rättspsykiatrisk vård.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1569-16

Målet rör en 24- årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av autistiskt syndrom och selektiv mutism. Kommunen avslog hennes ansökan om bostad med särskild service med motivering att insatsen inte kunde beviljas utifrån de restriktioner och tvångsåtgärder som hon hade behov av. Hon hade fortsatt behov av vård och behandling som inte kunde tillgodoses inom ramen för kommunens ansvarsområde. Kravet på tvångsåtgärder från den rättspsykiatriska kliniken kunde inte genomföras på kommunens frivilliga LSS boende.

Kammarrätten konstaterade att det aldrig kunde bli fråga om att ge insatser enligt LSS med tvång. Villkoren i den samordnade vårdplanen fastställde att hon skulle kunna få vård utanför kliniken. Om hon inte uppfyllde dessa villkor kunde frågan om återintagning aktualiseras. Domstolen meddelade att kommunen inte hade haft fog för sitt beslut att avslå hennes ansökan med motivering att kommunen inte kunde genomföra tvångsåtgärder enligt vårdplanen som gällde för henne. Hon hade således rätt till insatsen bostad med särskild service.