Mål rörande rätt till assistansersättning för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 177-17

Målet rör en 26- årig man tillhörande personkrets 1 som led av grav autism. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper då hans hjälpbehov kunde tillgodoses av någon med adekvat utbildning av hans funktionsnedsättning, inläsning av dokumentation och adekvata säkerhetsåtgärder.

Kammarrätten meddelade att hans svårigheter med att kommunicera fick betydelse vad gällde hans behov av aktiv tillsyn. Han fick svåra epilepsianfall som han inte kunde uppmärksamma och som gjorde att han kunde bli aggressiv. Utredningen gav stöd för att hans psykiska funktionsstörningar medförde att det krävdes ingående kunskaper om honom vid anfallen och för att kommunicera med honom. Eftersom den sammanlagda tiden för de grundläggande behoven uppgick till 20 timmar per vecka fick han rätt till assistansersättning.