Överklaga beslut

Överklaga beslut

Processerna i förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstol

När du fått beslut om assistans från kommunen eller Försäkringskassans omprövningsenhet och inte är nöjd kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du har olika lång tid på dig att överklaga beslutet. Om du ska överklaga ett kommunbeslut har du tre veckor på dig från det att du tog del av beslutet. För ett beslut från Försäkringskassans omprövningsenhet har du två månader från det att du tagit del av beslutet. Förvaltningsrätten prövar alla överklaganden. Det finns tolv förvaltningsrätter och din folkbokföringsort avgör vilken förvaltningsrätt du tillhör. 

Om du vill överklaga ett avslag från förvaltningsrätten måste du begära prövningstillstånd hos kammarrätten. Det innebär således att alla ärenden inte tas upp av kammarrätten. Prövningstillstånd beviljas endast om det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas av kammarrätten, om det inte går att bedöma riktigheten av förvaltningsrättens beslut. Om vägledning behövs för hur liknande fall ska bedömas (så kallade prejudikat) eller om det i övrigt finns synnerliga skäl för prövningstillstånd. Du har tre veckor på dig att överklaga och begära prövningstillstånd i kammarrätten gentemot kommunen och två månader gentemot Försäkringskassan från den dagen då du tog del av domen från förvaltningsrätten. 

Om du vill överklaga en dom från någon av de fyra kammarrätterna så gör du det till Högsta förvaltningsdomstolen. Även här krävs prövningstillstånd. Som huvudregel lämnas bara prövningstillstånd om Högsta förvaltningsdomstolens avgörande kan få betydelse som prejudikat, det vill säga ge vägledning om hur liknande fall ska bedömas. Tidsfristen är densamma som för övriga domstolar, det vill säga tre veckor från det att du tagit del av domen i det fall kommunen är motpart och två månader i de ärenden där Försäkringskassan är motpart. 

Hur lång tid tar det innan domstolen avgör ditt överklagande?

Detta kan skilja sig åt beroende på vilken domstol det är som har hand om ärendet. I genomsnitt, får du vänta sex och en halv månad. Vissa domstolar är generellt snabbare än andra. Förvaltningsrätten i Göteborg behöver genomsnitt fem månader för att avgöra ett ärende medan Förvaltningsrätten i Linköping behöver elva månader. 

Vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna hjälper dig gärna om du behöver överklaga ditt beslut.

Processerna i förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstol

När du fått beslut om assistans från kommunen eller Försäkringskassans omprövningsenhet och inte är nöjd kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du har olika lång tid på dig att överklaga beslutet. Om du ska överklaga ett kommunbeslut har du tre veckor på dig från det att du tog del av beslutet. För ett beslut från Försäkringskassans omprövningsenhet har du två månader från det att du tagit del av beslutet. Förvaltningsrätten prövar alla överklaganden. Det finns tolv förvaltningsrätter och din folkbokföringsort avgör vilken förvaltningsrätt du tillhör. 

Om du vill överklaga ett avslag från förvaltningsrätten måste du begära prövningstillstånd hos kammarrätten. Det innebär således att alla ärenden inte tas upp av kammarrätten. Prövningstillstånd beviljas endast om det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas av kammarrätten, om det inte går att bedöma riktigheten av förvaltningsrättens beslut. Om vägledning behövs för hur liknande fall ska bedömas (så kallade prejudikat) eller om det i övrigt finns synnerliga skäl för prövningstillstånd. Du har tre veckor på dig att överklaga och begära prövningstillstånd i kammarrätten gentemot kommunen och två månader gentemot Försäkringskassan från den dagen då du tog del av domen från förvaltningsrätten. 

Om du vill överklaga en dom från någon av de fyra kammarrätterna så gör du det till Högsta förvaltningsdomstolen. Även här krävs prövningstillstånd. Som huvudregel lämnas bara prövningstillstånd om Högsta förvaltningsdomstolens avgörande kan få betydelse som prejudikat, det vill säga ge vägledning om hur liknande fall ska bedömas. Tidsfristen är densamma som för övriga domstolar, det vill säga tre veckor från det att du tagit del av domen i det fall kommunen är motpart och två månader i de ärenden där Försäkringskassan är motpart. 

Hur lång tid tar det innan domstolen avgör ditt överklagande?

Detta kan skilja sig åt beroende på vilken domstol det är som har hand om ärendet. I genomsnitt, får du vänta sex och en halv månad. Vissa domstolar är generellt snabbare än andra. Förvaltningsrätten i Göteborg behöver genomsnitt fem månader för att avgöra ett ärende medan Förvaltningsrätten i Linköping behöver elva månader. 

Vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna hjälper dig gärna om du behöver överklaga ditt beslut.