Överklaga beslut

Överklaga beslut

Processerna i förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten prövar alla överklaganden. Det finns tolv förvaltningsrätter och din folkbokföringsort avgör vilken förvaltningsrätt du tillhör.

Om du vill överklaga ett avslag från förvaltningsrätten måste du begära prövningstillstånd hos kammarrätten. Det innebär således att inte alla ärenden tas upp av kammarrätten.

Prövningstillstånd beviljas i fyra olika fall; om det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas av kammarrätten (så kallat prejudikat), om det inte går att bedöma riktigheten av förvaltningsrättens beslut, när kammarrätten är tveksam till om förvaltningsrätten dömt rätt, eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (till exempel att förvaltningsrätten har begått ett allvarligt fel i handläggningen).

Du har tre veckor på dig att överklaga och begära prövningstillstånd i kammarrätten gentemot kommunen och två månader gentemot Försäkringskassan från den dagen då du tog del av domen från förvaltningsrätten.

Om du vill överklaga en dom från någon av de fyra kammarrätterna så gör du det till Högsta förvaltningsdomstolen. Även här krävs prövningstillstånd. Som huvudregel lämnas bara prövningstillstånd om Högsta förvaltningsdomstolens avgörande kan få betydelse som prejudikat, det vill säga ge vägledning om hur liknande fall ska bedömas. Tidsfristen är densamma som för övriga domstolar, det vill säga tre veckor från det att du tagit del av domen i det fall kommunen är motpart och två månader i de ärenden där Försäkringskassan är motpart.

Hur lång tid tar det innan domstolen avgör ditt överklagande?

Detta kan skilja sig åt beroende på vilken domstol det är som har hand om ärendet. Vanligtvis får du vänta upp till ett år, ibland längre. Vissa domstolar är generellt snabbare än andra. Förvaltningsrätten i Göteborg behöver genomsnitt 11-15 månader för att avgöra ett ärende medan Förvaltningsrätten i Stockholm behöver åtta månader.

Vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna hjälper dig gärna om du behöver överklaga ditt beslut.


Vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna hjälper dig gärna om du behöver överklaga ditt beslut.

Processerna i förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten prövar alla överklaganden. Det finns tolv förvaltningsrätter och din folkbokföringsort avgör vilken förvaltningsrätt du tillhör.

Om du vill överklaga ett avslag från förvaltningsrätten måste du begära prövningstillstånd hos kammarrätten. Det innebär således att inte alla ärenden tas upp av kammarrätten.

Prövningstillstånd beviljas i fyra olika fall; om det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas av kammarrätten (så kallat prejudikat), om det inte går att bedöma riktigheten av förvaltningsrättens beslut, när kammarrätten är tveksam till om förvaltningsrätten dömt rätt, eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (till exempel att förvaltningsrätten har begått ett allvarligt fel i handläggningen).

Du har tre veckor på dig att överklaga och begära prövningstillstånd i kammarrätten gentemot kommunen och två månader gentemot Försäkringskassan från den dagen då du tog del av domen från förvaltningsrätten.

Om du vill överklaga en dom från någon av de fyra kammarrätterna så gör du det till Högsta förvaltningsdomstolen. Även här krävs prövningstillstånd. Som huvudregel lämnas bara prövningstillstånd om Högsta förvaltningsdomstolens avgörande kan få betydelse som prejudikat, det vill säga ge vägledning om hur liknande fall ska bedömas. Tidsfristen är densamma som för övriga domstolar, det vill säga tre veckor från det att du tagit del av domen i det fall kommunen är motpart och två månader i de ärenden där Försäkringskassan är motpart.

Hur lång tid tar det innan domstolen avgör ditt överklagande?

Detta kan skilja sig åt beroende på vilken domstol det är som har hand om ärendet. Vanligtvis får du vänta upp till ett år, ibland längre. Vissa domstolar är generellt snabbare än andra. Förvaltningsrätten i Göteborg behöver genomsnitt 11-15 månader för att avgöra ett ärende medan Förvaltningsrätten i Stockholm behöver åtta månader.

Vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna hjälper dig gärna om du behöver överklaga ditt beslut.