Överklaga beslut

Överklaga beslut

Överklaga kommunbeslut och ompröva Försäkringskassans beslut

Om du inte är nöjd med det assistansbeslut du fått kan du överklaga beslutet. Du har olika lång tid på dig att överklaga beroende på vilken myndighet som fattat beslutet. Om du ska överklaga ett kommunbeslut har du tre veckor på dig från det att du tog del av beslutet. Om beslutet fattats av Försäkringskassan behöver du först begära omprövning av beslutet. Du har två månader på dig att begära omprövning från om med det att du tog del av beslutet. Försäkringskassans omprövningsenhet kommer då fatta ett nytt beslut. I de flesta fall fattar Försäkringskassans omprövningsenhet tyvärr samma beslut som tidigare, varför du därefter kan komma att behöva överklaga till förvaltningsrätten. Du har då två månader på dig att överklaga från och med det att du tog del av omprövningsenhetens beslut.

Överklaga avslag från Förvaltningsrätten

Om du vill överklaga ett avslag från förvaltningsrätten måste du begära prövningstillstånd hos kammarrätten. Det innebär att alla ärenden inte tas upp av kammarrätten. Det är den som begär prövningstillstånd som behöver visa att något eller flera av de kriterier som uppställs i Förvaltningsprocesslagen är uppfyllda. Prövningstillstånd ska beviljas om det finns anledning att betvivla förvaltningsrättens domslut, om det utan prövningstillstånd inte är möjligt att avgöra riktigheten av förvaltningsrättens dom (granskningsfall), om det behövs vägledning av högre instans för hur omständigheter likt de i ditt fall ska bedömas eller om det annars finns synnerliga skäl.

Från och med den dagen du mottar förvaltningsrättens dom har du tre veckor på dig att överklaga och begära prövningstillstånd i kammarrätten gentemot kommunen och två månader gentemot Försäkringskassan.

Vår samarbetspartner Ek Juridik hjälper dig gärna om du behöver överklaga ditt beslut.

Överklaga kommunbeslut och ompröva Försäkringskassans beslut

Om du inte är nöjd med det assistansbeslut du fått kan du överklaga beslutet. Du har olika lång tid på dig att överklaga beroende på vilken myndighet som fattat beslutet. Om du ska överklaga ett kommunbeslut har du tre veckor på dig från det att du tog del av beslutet. Om beslutet fattats av Försäkringskassan behöver du först begära omprövning av beslutet. Du har två månader på dig att begära omprövning från om med det att du tog del av beslutet. Försäkringskassans omprövningsenhet kommer då fatta ett nytt beslut. I de flesta fall fattar Försäkringskassans omprövningsenhet tyvärr samma beslut som tidigare, varför du därefter kan komma att behöva överklaga till förvaltningsrätten. Du har då två månader på dig att överklaga från och med det att du tog del av omprövningsenhetens beslut.

Överklaga avslag från Förvaltningsrätten

Om du vill överklaga ett avslag från förvaltningsrätten måste du begära prövningstillstånd hos kammarrätten. Det innebär att alla ärenden inte tas upp av kammarrätten. Det är den som begär prövningstillstånd som behöver visa att något eller flera av de kriterier som uppställs i Förvaltningsprocesslagen är uppfyllda. Prövningstillstånd ska beviljas om det finns anledning att betvivla förvaltningsrättens domslut, om det utan prövningstillstånd inte är möjligt att avgöra riktigheten av förvaltningsrättens dom (granskningsfall), om det behövs vägledning av högre instans för hur omständigheter likt de i ditt fall ska bedömas eller om det annars finns synnerliga skäl.

Från och med den dagen du mottar förvaltningsrättens dom har du tre veckor på dig att överklaga och begära prövningstillstånd i kammarrätten gentemot kommunen och två månader gentemot Försäkringskassan.

Vår samarbetspartner Ek Juridik hjälper dig gärna om du behöver överklaga ditt beslut.